ขอเชิญมาร่วมงานกับศูนย์โรคตา ฯ สาขาสุขุมวิท


ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลรับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ปฏิบัติงานที่ ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัเไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท (Metta International Eye Center) ในตำแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดที่รับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

    1 พนักงานเปล                   จำนวน    1  อัตราและสำรอง
    2  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน    1  อัตราและสำรอง

รายละเอียด

       1. ตำแหน่งพนักงานเปล       ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท
           จำนวนที่รับสมัคร        1  อัตราและสำรอง
           อัตราค่าจ้าง                  เดือนละ 8,300 บาท

           คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                - ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
               - สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
                - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

            หน้าที่ความรับผิดชอบ

                  ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการใช้งานรวม ทั้งการทำนุบำรุงรักษาของรถเข็น นำรถเข็นไปรับ-ส่งผู้ป่วย โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานก่อนไปรับ-ส่งผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยขณะให้บริการ ได้แต่ ความปลอดภัย ความสุขสบาย ขณะเคลื่อนย้าย รวมถึงพฤติกรรมการบริการ เช่น ความสุภาพ มารบาทการบริการ ให้บริการผู้ป่วยตามหลัก IC เป็นต้นและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

       2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้       ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท
           จำนวนที่รับสมัคร      1  อัตราและสำรอง
           อัตราค่าจ้าง                เดือนละ 8,300 บาท

           คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                - ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
                - สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
                - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

           หน้าที่ความรับผิดชอบ

                  ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การดูแลผู้ป่วยระยะก่อนตรวจ การบริการผู้ป่วยในห้องตรวจ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการช่วยตรวจกรณีที่ไม่ซับซ้อน วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การติดตามผลการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏบัติการ การเตรียมของใช้ประเภทอุปกรณ์การพยาบาล ตรวจนับเครื่องใช้ประจำวันให้ครบถ้วน เพียงพอและพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

             ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ประกอบการประเมินสมรรถนะด้สนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3432 1983 - 5, 0 3422 5818, 0 3432 1244 ต่อ 5117


สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้