สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

ผู้มีสิทธิในการรักษา

ต้องเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ย หวัดบำนาญและบุคคลในครอบครัวที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางได้แก่บิดา มารดาสามีภรรยาและบุตรในกรณีบุตรใช้สิทธิการรักษาได้ถึงอายุ20ปีบริบูรณ์

สิทธิในการรักษา

               - เบิกได้เฉพาะการรักษาพยาบาลเจ็บป่วย
               - กรณีผ่าตัดสามารถเบิกได้ประมาณ 12,000บาท
               - ไม่สามารถเบิกได้ในกรณีเสริมความงาม (LASIK,PRK)
               - ไม่สามารถเบิกค่ายานอกบัญชีหลักแห่งชาติได้
               - ไม่สามารถเบิกค่าแพทย์นอกเวลาได้

หมายเหตุ

- กรณีท่านที่ยังไม่ได้ทำการแสกนลายนิ้วมือที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม ท่านต้องสำรองเงินจ่ายแล้วนำใบเสร็จไปตั้งเรื่องเบิกเองที่ต้นสังกัด

สอบถามเพิ่มเติม

หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2712-2066 , 0-2712-2077