สิทธิธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้มีสิทธิในการรักษา

บุคคลผู้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลได้แก่ พนักงาน อดีตพนักงานและบุคคลในครอบครัว จะต้องแสดงบัตรพนักงาน / บัตรอดีตพนักงาน และบัตรครอบครัว ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร

สิทธิในการรักษา

               - เบิกได้เฉพาะการรักษาพยาบาลเจ็บป่วย
               - ไม่สามารถเบิกได้ในกรณี บริการวัดแว่น (GL)
               - ไม่สามารถเบิกได้ในกรณี ผ่าตัด LASIK,PRK

 

หมายเหตุ

 - ท่านต้องแสดงหลักฐานบัตรประกันสุขภาพ MuangThai Healthcare  และบัตรประจำตัวประชาชน ก่อการเข้ารับการรักษาทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม

หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2712-2066 , 0-2712-2077