สิทธิเมืองไทย Health Care

ผู้มีสิทธิในการรักษา

บุคคลผู้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลต้องเป็นไปตามระเบียบของเมื่องไทยประกันชีวิต และต้องเป็นบัตรประกันสุขภาพประเภท Health Care เท่านั้น ตัวอย่างบัตร


 

สิทธิในการรักษา

               - เบิกได้เฉพาะการรักษาพยาบาลเจ็บป่วย
               - ไม่สามารถเบิกได้ในกรณี บริการวัดแว่น (GL)
               - ไม่สามารถเบิกได้ในกรณี เสริมความงาม (LASIK,PRK)
               - ไม่สามารถเบิกได้ในกรณี ค่ายาเป็นหมวดเวชสำอางค์ ที่เสริมความงาม
               - ไม่สามารถเบิกค่าแพทย์นอกเวลาได้
             
  - สามารถ ใช้ OPD ได้ โดยวางเครดิตตามวงเงินหน้าบัตร
               - สามารถ ใช้ กรณี ER  ให้บริการ OPD  ได้โดยวางเครดิตตามวงเงินหน้าบัตร

หมายเหตุ

 - ท่านต้องแสดงหลักฐานบัตรประกันสุขภาพ MuangThai Healthcare  และบัตรประจำตัวประชาชน ก่อการเข้ารับการรักษาทุกครั้ง
- หากมีค่าบริการส่วนเกินวงเงิน ท่านต้องชำระเอง

สอบถามเพิ่มเติม

หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2712-2066 , 0-2712-2077